اخطار‌های زیر رخ داد:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 865 - File: showthread.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 865 errorHandler->error
 


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ خودرو GM ﻭﻭﻟﯿﻨﮓ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ

#1
ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﭼﯿﻨﯽ BYD، Nio ﻭ Xpeng ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻓﺮﻭﺵ ﺟﯽ‌ﺍﻡ-ﻭﻭﻟﯿﻨﮓ GM Wuling ﻫﻮﻧﮓ ﮔﻮﺍﻧﮓ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ‌ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ، ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺟﯽ‌ﺍﻡ-ﻭﻭﻟﯿﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۲۶۵۰۰ ﻫﻮﻧﮓ ﮔﻮﺍﻧﮓ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺴﻼ‌ ﻣﺪﻝ ۳ ﻭ BYD ﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶،۲۶۴ ﻭ ۵،۷۴۶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ خودرو GM ﻭﻭﻟﯿﻨﮓ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ

ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﭼﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ۲۵،۸۴۵ ﻣﺪﻝ ۳ ﻭ ﻣﺪﻝ Y ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ۱۴،۱۷۴ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ۴۰،۰۱۹ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺍً، ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﭼﯿﻦ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺴﻼ‌ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ۲۵،۸۴۵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺗﺴﻼ‌ ﻓﻘﻂ ۱۱،۶۷۱ ﻣﺪﻝ ۳ ﻭ ﻣﺪﻝ Y ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺴﻼ‌ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ BYD ‌ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ-ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺴﻼ‌ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ: BYD ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۶ ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ-ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﻓﺮﻭﺧﺖ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ۸،۹۲۰ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﭘﻼ‌ﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ BYD ﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﻭﺵ ۹۷.۵٪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۲۰ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻧﻮﭘﺎﯼ Nio ﻭ Xpeng ﻫﻢ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ: Nio ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۷۱۰۰ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺭﺷﺪ ۱۲۵.۱٪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻗﯿﺐ ﺁﻥ‌ﻫﺎ Xpeng ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۵،۱۴۷ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۸۵٪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ‌ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۱ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۸۵۰۰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺭﺷﺪ ۴۱۳٪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

پیام‌های داخل این موضوع
ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ خودرو GM ﻭﻭﻟﯿﻨﮓ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ - ѕααяeη - 22-05-2021، 0:29

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان