گیفت کارت     حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

هر کس فکر میکنه باهوشه و ضریب هوشیش بالاست بیاد به این سوال ها جواب بدهد...

#1
Lightbulb 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1)
ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ. ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ، ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺭﺍﺯ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2)
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻫﯿﭻ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﯿﺴﺖ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3)
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮ ، ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﯿﺴﺖ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4)
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5)
ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻫﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ. ﻣﻦ ﺑﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ. ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 6)
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﮐﻮﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﻣﻦ ﺁﺏ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟ 
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7)
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﻥ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﺨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﺩ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ. ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯿﺦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ، ﻣﯿﺦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 8)
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. ﺍﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ (ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ) ، ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9)
ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻌﺪ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ، ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.ﭼﻄﻮﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 10)
1. ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ. ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11)
ﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ. ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟ 
 
ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 12)
ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
 

یه هفته دیگه جوابشو میزارم روی سایت ولی هر کس بتونه جواب بده مطمن باشه که پزشکی قبول میشه و انیشتن شاگردشه ولی میدونم کسی نمتونه جواب بده ....
امیدوارم که اشتباه فکر کرده باشم.سپاس فراموش نشه
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
....my love Heart  
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
This دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
is دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
me
Tongue
زمانی فراموشت خواهم کرد
که عقلم خاموش.
نفسم قطع
روحم در اسمان
و تنم در زیر خاک باشد.....
پاسخ
 سپاس شده توسط mentol*vkook ، red_Queen ، یلدا 86
#2
بابا گفتم حتما جواب میدید و بلدید


برای اولی یه راهنمای میکنم نباید از خانوم ها پرسید
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
....my love Heart  
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
This دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
is دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
me
Tongue
زمانی فراموشت خواهم کرد
که عقلم خاموش.
نفسم قطع
روحم در اسمان
و تنم در زیر خاک باشد.....
پاسخ
#3
اولی سنه Big Grin
پاسخ
 سپاس شده توسط *SIRVAN*
#4
(12-03-2020، 20:42)m.h.sa نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
اولی سنه Big Grin


درستههههه


افرین حالا بقیشونو بگو اگه می تونی ها
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
....my love Heart  
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
This دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
is دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
me
Tongue
زمانی فراموشت خواهم کرد
که عقلم خاموش.
نفسم قطع
روحم در اسمان
و تنم در زیر خاک باشد.....
پاسخ
#5
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

جوابش میشه دو ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط *SIRVAN*
#6
(12-03-2020، 20:50)m.h.sa نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

جوابش میشه دو ؟درستههههههه


واقعت افرین بقیو رو جواب بدی یه شارژ برات میفرستم
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
....my love Heart  
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
This دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
is دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
me
Tongue
زمانی فراموشت خواهم کرد
که عقلم خاموش.
نفسم قطع
روحم در اسمان
و تنم در زیر خاک باشد.....
پاسخ
#7
(12-03-2020، 20:53)sirvan.. نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-03-2020، 20:50)m.h.sa نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

جوابش میشه دو ؟درستههههههه


واقعت افرین بقیو رو جواب بدی یه شارژ برات میفرستم

برو ببینمه Exclamation
یه سپاس نمیدی...شارژ میدی اونوقت؟ Dodgy
جونم در اومد دوتاشو گفتم!!!!
پاسخ
 سپاس شده توسط *SIRVAN*
#8
جواب معمای 6 نقشه است
!.. ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْـــــــــــــــــﺮﻭﺯ

ﺧـــــُـــﻮﺭﺩ ﺷــــــُــــﺪِﻩ ﻫــْـــﺎﯼ ﺩﯾـــْـــﺮُﻭﺯَن….<(_ _)>


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
هر کس فکر میکنه باهوشه و ضریب هوشیش بالاست بیاد به این سوال ها جواب بدهد... 1
پاسخ
 سپاس شده توسط *SIRVAN*
#9
(12-03-2020، 20:55)m.h.sa نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-03-2020، 20:53)sirvan.. نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
(12-03-2020، 20:50)m.h.sa نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

جوابش میشه دو ؟درستههههههه


واقعت افرین بقیو رو جواب بدی یه شارژ برات میفرستم

برو ببینمه Exclamation
یه سپاس نمیدی...شارژ میدی اونوقت؟ Dodgy
جونم در اومد دوتاشو گفتم!!!!


ببخشی یادم رفت اینم سپاس ها
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
....my love Heart  
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
This دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
is دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
me
Tongue
زمانی فراموشت خواهم کرد
که عقلم خاموش.
نفسم قطع
روحم در اسمان
و تنم در زیر خاک باشد.....
پاسخ
#10
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﻥ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﺨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﺩ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ. ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯿﺦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ، ﻣﯿﺦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ؟

میخ بالا نمیره

ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟

اینم فک کنم منظورش از چراغ نور باشه
نور هم فک کنم باعث بشه چشم کوچیک و بزرگ بشه مردمکش
میشه مردمک چشم؟
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  سوال از تو جواب از نفر بعدی! {نسخه 5}
  سوال قبلی رو معکوس جواب بده و یه سوال از بعدی بپرس [نسخه ۲ ]
  کدوم سوال توی خونتون رایجه؟؟؟
  اگه نفر قبلیت قاتل باشه شب بیاد خونت بکشتت چی کار میکنی؟
Big Grin تــــــو کدومشی؟؟؟؟(همه جواب بدن لطفا..:)
  به نظرت نفر قبلی تو کدوم شهر زندگی میکنه
  هر كسي به لهجه ي خودش يه جمله با ترجمه بنويسه... {خواهشن همه جواب بدن}
  جواب امضای قبلیت رو بده....
  تا حالا بیشترین ضربه رو از کی خوردین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!! سوال تصویری
  سوال سوال سوال همه بیاین جواب بدید

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان