امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تویوتا یاریس هیبرید به عنوان خودرو سال 2021 اروپا انتخاب شد

#1
تویوتا یاریس هیبرید به عنوان خودرو سال 2021 اروپا انتخاب شد 1

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ. ﻣﺖ ﻫﺮﯾﺴﻮﻥ ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﻔﺖ:‌ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ.

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﻧﺴﻞ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2000 ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ. 

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮﺱ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2005 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮊﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮﻉ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﭘﺎﻟﮑﺴﭙﻮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮊﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮊﻧﻮ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻉ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ، ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ 30 ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮﺱ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 266 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻓﯿﺎﺕ 500 ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ 240 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎﺹ ﺳﺌﺎﺕ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﭘﺮﺍ ﻓﻮﺭﻣﻨﺘﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 239 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.


ﺭﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ C4 ﺑﺎ 143 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ، ﻟﻨﺪﺭﻭﻭﺭ ﺩﯾﻔﻨﺪﺭ ﺑﺎ 164 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ، ﺍﺷﮑﻮﺩﺍ ﺍﻭﮐﺘﺎﻭﯾﺎ ﺑﺎ 199 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻭ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ID3 ﺑﺎ 224 ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻼ‌ﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان