امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

به روزرسانی فورد سوپر دیوتی مدل 2022 با فن آوری جدید

#1
به روزرسانی فورد سوپر دیوتی مدل 2022 با فن آوری جدید 1

ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺍﻧﺖ ﺳﻮﭘﺮ ﺩﯾﻮﺗﯽ ﻓﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﻝ 2017 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻼ‌ﯾﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ 2020 ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ.
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ 2022 ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ 12 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ SYNC 4 ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻓﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ 2019 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ SYNC 3 ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻮﺭﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﭘﻞ ﮐﺎﺭﭘﻠﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺍﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺭﯾﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺻﺪﺍﯼ SYNC ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 4.2 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺩﺭ XLﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ SYNC 3 ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﯾﻢ XLT ﺻﻔﺤﻪ 8.0 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ SYNC 3 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻣﻮﺗﻮﺭ 7.3 ﻟﯿﺘﺮﯼ V8 ﻓﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 2020 ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ 430 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (320 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﻭ 475 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (664 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﯾﺰﻝ 6.7 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﭘﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺮﻭﮎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ 475 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (354 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﻭ 1050 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (1423 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻭﺍﻧﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﭘﮑﯿﺞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﻠﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺖ ﻫﺎﯼ XLT ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  نسخه های جدید خودرو کلاس اس در سال 2022
  ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کیا سلتوس مدل 2022
  خودرو ﮐﯿﺎ K9 ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
  ﺗﺎﮐﺴﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ 2022
  ﭼﻬﺮﻩ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ 2022 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷد
  خودرو ﮐﯿﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ 2022 ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  خودرو ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ EQS ﻣﺪﻝ 2022 ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان