امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

#1
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2022 ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮﯼ ﮐﺮﻭﻡ ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ، ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺼﺐ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ 2022 ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﯿﭗ ﺍﯾﮑﺲ ﺑﺮﯾﮏ، ﺗﻮﺭﯾﻨﮓ، ﺍﺳﭙﺮﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﻧﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﻤﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ 2022 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ.

خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ EyeSight ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ e-Active Shift Control ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﮐﺴﺮ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خودرو ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺗﯿﭗ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 1.8 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﺎ 174 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 300 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﻓﺎﺭﺳﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان