امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ؛ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ با ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G

#1
ﺍﻡ ﺟﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺭﻭﻧﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺭﻗﺒﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ 2021 ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ 21 ﺍﻡ ﺗﺎ 28 ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ؛ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ با ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G 1

ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ MGB ﮐﻼ‌ﺳﯿﮏ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ؛ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ با ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G 1

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻟﯿﺰﺭ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ 800 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺷﺘﺎﺏ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮﺁﻥ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ؛ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ با ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G 1

ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪﻥ، ﺭﻗﯿﺐ ﺟﺪﯼ ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺗﯽ، ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺳﯽ‌ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺳﭙﺮﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻡ ﺟﯽ 5، ﺍﻡ ﺟﯽ ZS، ﺍﻡ ﺟﯽ HS ﻭ ﺍﻡ ﺟﯽ ﻣﺎﺭﻭﻝ R ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان