امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

#1
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﯼ ﺍﻭﺷﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ 150 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺭﺩﻩ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ Geeker ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 ﺩﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ 115,900 ﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ 1,333,000 ﺭﻭﺑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

خودرو ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﺍﺯ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻥ‌ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

خودرو ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪﺍﯼ Onstyle ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ 15 ﻧﻮﻉ ﮔﻮﯾﺶ ﻭ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺎﻭﺑﺮﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﺍﺯ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﭼﯿﻨﯽ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 178 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 265 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﻭﮐﻼ‌ﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﺍﺯ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﻭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان