امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی

#1
ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺍﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﺁﺋﻮﺩﯼ A4 ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﻧﺴﻞ B10 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺋﻮﺩﯼ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ A4 ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ MQB ﺗﻨﺰﻝ ﺩﻫﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺯMLB ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻ‌ﺭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ.

گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی 1

ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ ﭘﻼ‌ﮔﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻻ‌ﯼRS4 ﺁﻭﺍﻧﺖ ﺍﺳﺖ. ﺁﺋﻮﺩﯼ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﯼ A4 ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ، ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2.9 ﻟﯿﺘﺮﯼ V6 ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 444 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 443 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (600 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی 1

ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ RS A4 ﺑﻌﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻝ ﺁﻻ‌ﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ MLB، ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ PPE ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ RS4 ﺳﺒﮏ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺍﮔﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ A4 RS E-Tron ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی 1

A4 ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻟﯿﻔﺖ ﺑﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ A6 E-Tron ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﮐﻮﺍﺗﺮﻭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪﻩ 469 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ 590 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (800 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.
ﺁﺋﻮﺩﯼ A4 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2023 ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦA4 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭﻭﻧﺴﻮﺯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
پاسخ
آگهی
#2
خیلی قشنگه
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان