امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ

#1
ﺷﺮﮐﺖ SVI Engineering ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺯﺭﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺑﺮ ﺯﺭﻫﯽ Max 3 ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻩ‌ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻼ‌ً ﯾﮏ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺑﻮﺩ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ SVI ﯾﮏ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ۸ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ 1

ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ SVI Max 3 Troopy ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺑﺮ ﺿﺪﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ. ﺗﺮﻭﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ Max 3 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ ۷۰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ Max 3 Troopy ﯾﮏ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ، SVI ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺯﺭﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﺼﺐ ﺗﻔﻨﮓ ﻭ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ 1

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﻼ‌ﺡ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ-ﺷﻮﺭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ Max 3 Troopy ﺍﺯ ﻓﻮﻻ‌ﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ EN1063 BR6 ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﺗﻔﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ. SVI ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ (ﺗﺎ BR7) ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺿﺪﻧﻔﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ 1

Max 3 Troopy ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ۴.۵ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺩﯾﺰﻝ V8 ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ۲۰۲ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ
 ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ۴۳۰ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ. ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺮﺑﺮ ۱۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺍﺭﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﯿﻠﻪ ﺿﺪ-ﻏﻠﺘﺶ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
SVI ﮔﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻗﯿﻤﺖ‌ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺮﺑﺮﻫﺎ ﺍﺯ ۱۲۸ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻ‌ﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
پاسخ
آگهی
#2
عجب چیزیهههه
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺳﻮﭘﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان