امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کیا سلتوس مدل 2022

#1
ﮐﯿﺎ ﺳﻠﺘﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ 2021 ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﯾﺖ ﻓﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 27 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 865 ﺩﻻ‌ﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ 1175 ﺩﻻ‌ﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺎﺕ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ، ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻣﺸﮑﯽ، ﺭﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻘﻔﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺏ ﻣﺸﮑﯽ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ 1.6 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺩﻭ ﮐﻼ‌ﭼﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺳﻠﺘﻮﺱ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کیا سلتوس مدل 2022 1

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻠﺘﻮﺱ ﻣﺪﻝ 2022ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﻠﺘﻮﺱ ﻣﺪﻝ 2022 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﻼ‌ﺵ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ 2022، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺣﻔﻆ ﺧﻂ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺍﺭﺍﺋﻪ خودرو کیا سلتوس مدل 2022 1

ﮐﯿﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ 2019 ﺍﺯ ﺳﻠﺘﻮﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ 2021 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ. ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ 21 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 990 ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻮﺩ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﯾﺖ ﻓﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮐﻢ ﻗﺪﺭﺕ 2.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ 146 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ (109 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝ 2022 ﺳﻠﺘﻮﺱ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان