امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

#1
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6
 ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 5 ﭘﻼ‌ﺱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ 64400 ﯾﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ "Cyan Sky Blue" ﻭ "Aurora Green" ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺗﯿﭗ ﺍﻧﺠﻮﯼ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ CVT ﻭ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ. ﭼﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﻣﺎﺩﺍﻡ‌ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﯿﺲ‌ﻟﯿﻔﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ Chery LIFE IN MOTION 3.0 ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺎﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 5 ﭘﻼ‌ﺱ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻮﻕ‌ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺪﺍﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻭ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮐﺮﻭﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺎﺕ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ N95 ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺁﺭﯾﺰﻭ 5 ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ 2 ﭼﺮﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ 13 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮﻩ، ﺿﺮﯾﺐ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ.
پاسخ
آگهی
#2
خیلی ماشینه جوان پسندی هست
پاسخ
#3
(09-07-2021، 18:22)mohammadrezaazizi710@gmail.com نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
خیلی ماشینه جوان پسندی هست

خیلی
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ
  |اخبار کوتاه خودرو|

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان