امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم )

#1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1 دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جزوه ثلاثی مزید ( درس ۳ و ۴ عربی دهم ) 1
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط SABER
آگهی
#2
جدول باب های ثلاثی مزید

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/q744924___.pdf
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط ✘ றДƬДᗡØЯЄ ✘
#3
افعال ثلاثی مجرد ومزید از یک ریشه، عربی دهم:

▫️بَدَأَ ⇦شروع کرد ، شروع شد
▪️اِبْتَدَأَ ⇦شروع شد

▫️بَعُدَ⇦دورشد
▪️اِبْتَعَدَ ⇦دورشد

▫️جَرَی ⇦جاری شد
▪️أجْرَی⇦جاری کرد

▫️حَسُنَ⇦خوب بود
▪️أَحْسَنَ ⇦خوبی کرد

▫️أَخْلَصَ⇦مخلص شد
▪️تَخَلَّصَ⇦رهایی یافت

▫️کَسَرَ⇦ شکست
▪️اِنْکَسَرَ⇦شکسته شد

▫️حَفِظَ⇦حفظ کرد
▪️اِحْتَفَظَ⇦نگاه داشت
▫️حافَظ عَلَی ⇦نگهداری کرداز

▫️ظَهَرَ⇦ظاهرشد
▪️أَظْهَرَ⇦ظاهرکرد
▫️تَظاهَرَبِ⇦ تظاهرکرد

▫️فَتَحَ⇦بازکرد
▪️اِنْفَتَحَ⇦بازشد

▫️جاءَ⇦آمد
▪️جاءَبِ⇦آورد

▫️خَرَجَ ⇦بیرون رفت
▪️أَخْرَجَ⇦در آورد
▫️اِسْتَخْرَجَ⇦ بیرون آورد
▪️تَخَرَّجَ⇦ دانش آموخته شد

▫️دارَ ⇦چرخید
▪️أدارَ⇦چرخاند ، اداره کرد

▫️دَخَلَ⇦داخل شد
▪️أَدْخَلَ ⇦داخل کرد

▫️شَرَی ⇦خرید ، فروخت
▪️اِشْتَرَی ⇦خرید ، فروخت

▫️رَجَعَ ⇦برگشت
▪️اِسْتَرَجَعَ⇦پس گرفت
▫️راجَعَ⇦رجوع کرد ، تکرارکرد

▫️سَلِمَ⇦سالم ماند
▪️سَلَّمَ⇦سلام کرد ، تحویل داد
▫️اِسْتَلَمَ⇦دریافت کرد
▪️أَسْلَمَ⇦مسلمان شد ،به اسلام گروید
▫️اِسْتَسْلَمَ⇦تسلیم شد

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

▫️عَذَرَ⇦عذر راپذیرفت
▪️اِعْتَذَرَ ⇦معذرت خواست ،پوزش خواست

▫️قَرُبَ من ⇦نزدیک شد
▪️اِقْتَرَبَ⇦نزدیک شد

▫️کَسَبَ⇦به دست آورد
▪️اِکْتَسَبَ ⇦ به دست آورد

▫️نَصَرَ⇦کمک کرد ، یاری کرد ،پیروزگردانید
▪️اِنْتَصَرَ⇦پیروزشد

▫️نَزَلَ⇦پایین آمد ،پیاده شد
▪️أَنْزَلَ⇦نازل کرد ، پیاده کرد
▫️نَزَّلَ⇦فرودآورد ، پیاده کرد

▫️نَظَرَ⇦نگاه کرد
▪️اِنْتَظَرَ⇦منتظرشد

▫️نَفَعَ⇦سودرساند
▪️اِنْتَفَعَ بِ⇦از ...سودبرد

▫️وَجَدَ⇦پیداکرد
▪️أَوْجَدَ⇦پدیدآورد
▫️یُوْجَدُ⇦وجود دارد #مجهول

▫️وَصَلَ⇦رسید
▪️أَوْصَلَ⇦رسانید
▫️واصَلَ⇦ادامه داد
▪️اِتَّصَلَ بِ⇦تماس گرفت

▫️بَعَثَ⇦فرستاد
▪️اِنْبَعَثَ⇦فرستاده شد

▫️جَمَعَ⇦جمع کرد
▪️تَجَمَّعَ⇦جمع شد
▫️اِجْتَمَعَ ⇦جمع شد

▫️عاشَ⇦زندگی کرد
▪️تَعایَشَ⇦همزیستی داشت

▫️قامَ⇦برخاست
▪️أقامَ⇦برپاداشت
▫️قامَ بِ⇦اقدام کرد

▫️أعْجَبَ⇦خوشنودکرد
▪️أعْجَبَ بِنَفْسِه ⇦خودپسندشد ،خودشیفته گردید
▫️تَعَجَّبَ⇦تعجّب کرد

▫️عَرَفَ ⇦شناخت ، دانست
▪️تَعَرَّفَ عَلَی ⇦شناختنِ
▫️اِعْتَرَفَ⇦اعتراف کرد
▪️تَعارَفَ ⇦یکدیگر را شناختن
▫️عَرَّفَ عَلَی⇦معرفی کرد

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•عَلِمَ⇦دانست
عَلَّمَ ⇦یادداد
تَعَلَّمَ⇦یاد گرفت

جَلَسَ⇦نشست
جالَسَ⇦هم نشینی کرد

حَمَلَ⇦حمل کرد ،بُرد
حَمَّلَ⇦مجبورکرد ، واداشت
تَحَمَّلَ⇦تحمّل کرد
اِحْتَمَلَ⇦احتمال داد

رَحِمَ⇦رحم کرد
تَراحَمَ⇦به همدیگر مهربانی کردن

حَبَّ⇦دوست داشت
أَحَبَّ⇦دوست داشت

حَدَثَ⇦اتفاق افتاد
أَحْدَثَ⇦به وجود آورد
حَدَّثَ⇦گفت ، سخن گفت
تَحَدَّثَ⇦صحبت کرد ، سخن گرفت

سَمَحَ لِ⇦اجازه داد
سامَحَ⇦بخشید

ساوَی⇦برابرشد
اِسْتَوَی ⇦برابرشد
سَواء⇦یکسان #اسم

دَرَسَ⇦درس خواند
دَرَّسَ⇦درس داد

أشْرَکَ⇦شریک کرد ،شرک ورزید
اِشْتَرَکَ⇦شرکت کرد ،شریک شد

سَمِعَ⇦شنید
اِسْتَمَعَ ⇦گوش داد

عَمِلَ⇦انجام داد، کارکرد
تَعامَلَ⇦دادوستدکرد

صَدَقَ⇦راست گفت
صَدَّقَ⇦باورکرد

أصْلَحَ⇦اصلاح کرد
صَلَّحَ⇦تعمیرکرد

قَبِلَ⇦پذیرفت
قَبَّلَ⇦بوسید
أَقْبَلَ⇦روی آورد
اِسْتَقْبَلَ⇦به پیشوازرفت
قابَلَ⇦روبه روشد
تَقابَلَ⇦با یکدیگرروبه روشدن

حاوَلَ⇦کوشید
تَحَوَّلَ⇦تغییریافت
حَوَّلَ⇦تغییر داد ،دگرگون کرد

➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿

غَفَرَ⇦آمرزید
اِسْتَغْفَرَ⇦آمرزش خواست

فَرِحَ⇦خوشحال شد
فَرَّحَ⇦شادکرد ☺️

کَتَبَ⇦نوشت
کاتَبَ⇦نامه نگاری کرد

قَسَمَ⇦قسمت کرد
قَسَّمَ⇦تقسیم کرد
أَقْسَمَ بِ⇦قسم خورد

قَطَعَ ‌⇦برید
اِنْقَطَعَ⇦بریده شد
تَقَطَّعَ⇦جداشد، قطع شد

مَلَکَ⇦مالک شد ، فرمانروایی کرد
?اِمْتَلَکَ⇦داشت ،دارای چیزی شد

اِفْتَرَقَ⇦پراکنده شد
فرَّقَ⇦پراکنده ساخت
تَفَرَّقَ⇦پراکنده شد

تَحَرّکَ⇦حرکت کرد
حَرَّکَ⇦حرکت داد، تحریک کرد

أجابَ عَن ⇦پاسخ دادبه
اِسْتَجابَ⇦برآورد ، اجابت کرد

خَدَمَ⇦خدمت کرد
اِسْتَخْدَمَ⇦به کار گرفت
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط ✘ றДƬДᗡØЯЄ ✘


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  جزوه عربی یازدهم - درس ۱ و ۲
  جزوه عربی یازدهم - درس ۲ ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مکان و ....
  جزوه عربی یازدهم - درس ۳ اسلوب شرط
  جزوه دست نویس درس ۱ از فصل یک ریاضی دوازدهم انسانی
  جزوه جار و مجرور عربی دهم
  جزوه درس ۷ و ۸ عربی دهم
  جزوه درس ۵ و ۶ عربی دهم + تست
  جزوه عدد و معدود ( درس ۲ عربی دهم )
  جزوه آرایه های ادبی فارسی
  نمونه سوال قواعد درس های ۱ و ۲ عربی یازدهم

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان