امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

#1
ﻣﺪﯾﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ
 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22
 ﭘﻼ‌ﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﯼ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺁﻥ ﺧﺸﻦ‌ﺗﺮ ﻭ ﺑﺮﻭﺯﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺳﭙﺮ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻪ‌ﺷﮑﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

خودرو ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 1

ﻫﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ 6 ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﻟﻮﮔﻮﯼ MVM ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭼﺮﯼ ﺗﯿﮕﻮ 3X (ﯾﺎ ﭼﺮﯼ ﺗﯿﮕﻮ 2) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺮ ﺳﭙﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﻔﯿﻮﺯﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﯼ ﺗﯿﮕﻮ 5
 ﺍﺳﺖ.

خودرو ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 1

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻗﺼﺪ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺮﯼ ﺗﯿﮕﻮ 3X ﭘﻼ‌ﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ 1

»ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ»

ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﻡ ﻭﯼ ﺍﻡ X22 ﭘﻼ‌ﺱ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮﯼ 3 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ CVT
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان